Navigace

Obsah


16.10.2019
Dne 2. 9.2019 byl zahájen roční zkušební provoz centrální ČOV. K dnešnímu dni je na novou splaškovou kanalizaci připojeno 110 nemovitostí ( tj. 400 obyvatel ) z celkového počtu 211 domů.

V uličce, kde bydlí starostka, není možné z prostorových důvodů umístit novou splaškovou kanalizaci, protože je zde již stávající kanalizace, plyn a elektrický kabel. Šíře uličky to neumožňuje. V této uličce je do kanalizace připojeno 8 nemovitostí. Obec připravuje bezvýkopovou opravu stávající kanalizace tak, aby ji utěsnila, opraví stávající šachty a uzavře je. Opravená kanalizace bude přepojena do nové splaškové kanalizace a všech 8 nemovitostí musí odpojit z kanalizace své dešťové vody a odvést je jinam, např. zásakem.

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍ NEMOVITOSTI

POKYNY - připojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci

29. 8.2019
Od 2.září 2019 je možné přepojovat domovní splaškové vody z jednotlivých nemovitostí do nové kanalizace.
Povinností vlastníka je vyvézt septik, jímku nebo domovní ČOV těsně před přepojením přípojky (doklad o vyvezení předložit při kontrole přípojky) a zajistit kontrolu přípojky zástupcem obce před zásypem přípojky.
Podrobnější informace budou příští týden zveřejněny.

Vlastníci nemovitosti vyplní žádost o připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci a předloží tuto žádost zástupci obce při kontrole přípojky.12.7.2019
Od pondělí 15.7. budou autobusy opět projíždět obcí a obslouží všechny zastávky. Končí uzávěra obce. Přechodná zastávka autobusu u staré školy v Dolní DV bude od 15.7.2019 zrušena.

Stavba kanalizace je téměř dokončena. Zbývá úklid staveniště, probíhají kontrolní kamerové a tlakové zkoušky. Na ČOV byly provedeny komplexní zkoušky. 
Obec v současné době žádá vodoprávní úřad MěÚ Hořice o provedení kontrolní prohlídky ČOV a povolení zkušebního provozu. Předpoklad jeho zahájení je v srpnu 2019.

Jakmile bude zahájen zkušení provoz ČOV, budou občané vyzváni                        k přepojení nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci.

Podmínkou povolení přepojení bude
- vlastník nemovitosti vyzve zástupce OÚ k provedení kontroly položené přípojky   a to před zásypem přípojky
- předložení dokladu o vyvezení odpadu ze stávajících septiků, jímek a       domovních ČOV na čistírnu do Hořic
- úhrada fakturovaného spolupodílu vlastníka nemovitosti, ve které není nikdo,   až na výjimku, hlášen k trvalému pobytu nebo vlastníka provozovny
- uzavření nové smlouvy o odvádění odpadních vod s obcí20. 6.2019
Tento týden probíhá oprava  komunikace v úseku od školy na křižovatku k čp. 94. Doasfaltování tohoto úseku a místních komunikací v Horní DV bude dokončeno v týdnu do 28.6.2019.

Dodavatel stavby dokončuje stavbu příjezdové komunikace k ČOV a oplocení ČOV.

Komplexní zkoušky na ČOV proběhnou začátkem července.

Následovat bude prohlídka stavby odborem životního prostředí Hc a předání stavby.

UPOZORŇUJEME OBČANY, že by měli zahájit přípravu stavby kanalizačních přípojek pro přepojení do nové splaškové kanalizace. Přípojka bude ukončena zátkou, kterou stavebník zakoupí současně s plastovými trubkami.

Po uložení nové kanalizační přípojky před zásypem je vlastník povinen požádat OÚ o provedení kontroly přípojky a pořízení fotodokumentace.

Termín přepojení do nové kanalizace bude občanům včas oznámen - předpoklad srpen 2019.

Současně s přepojením budou uzavírány s vlastníky nemovitostí nové smlouvy na odvádění odpadních vod.
 
Po přepojení kanalizační přípojky bude vlastník nemovitosti povinen zajistit vývoz odpadu z odpojeného septiku a předloží doklad o jeho likvidaci obecnímu úřadu.

 

 
28. 5.2019
Tento týden bude prováděno 28. a 29.května frézování výkopů na asfaltových místních komunikacích, na hlavní (krajské) komunikaci ve směru od Hořic na Lískovice a na Ohradě. Zároveň pravděpodobně v pátek 31.května dojde ke změně v autobusové dopravě. Autobus bude zajíždět do obce puze od Bašnic se zastávkou na Váze a u provozovny p. Plcha ( přechodná zastávka ). Vracet se bude opět na Bašnice objížděním kolem staré školy. Zastávka u kulturního domu nebude vůbec obsloužena.

Obousměrná objízdná trasa autobusu od 31. 5.2019

17.5.2019
Stavba kanalizačních stok a veřejných částí přípojek je po roce dokončena. Na ČOV dodavatel dokončuje montáž technologie. Zbývá vybudovat komunikaci k ČOV a oplocení areálu ČOV. Zároveň probíhá postupný úklid pozemků zasažených stavbou.

Od 27.5.2019 bude uzavřena Horní DV a budou frézovány výkopy v hlavních silnicích včetně všech místních komunikacích s asfaltovým povrchem. Následovat bude jejich asfaltování. Dodavatelem oprav komunikací je firma COLAS a.s., která provádí opravy s ohledem na své závazky na jiných stavbách a určuje sama termín provádění prací. 

UPOZORŇUJEME občany, aby začali budovat kanalizační přípojky na svých pozemcích. Septiky, jímky a domovní ČOV zatím musí fungovat. Novou přípojku tedy před septikem, jímkou či domovní ČOV občané zaslepí a přepojí, jakmile budou vyzváni obecním úřadem ( předpoklad v srpnu ).                                                          Zároveň budou občané povinni vyvézt obsah septiku, jímky či domovní ČOV na ČOV do Hořic a doklad o vyvezení budou předkládat OÚ.

12. 4.2019
UZÁVĚRA OBCE - ZMĚNA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY - OPRAVY KOMUNIKACÍ

 

25.2.2019

Od úterý 26.2. bude pro dopravu uzavřen úsek od R. Mikase ( čp. 108 ) směrem 
k okálům - až k mostu přes Chl. potok.

Zároveň bude probíhat stavba v úseku u Zvonice ( stará hasičárna ) směrem přes potok k čp. 164 ( Dudkovi ).

V Dolní Dobré Vodě probíhají terénní úpravy budoucí komunikace k ČOV a bude instalována postupně technologie.
MAPA OBCE - vyznačené úseky stavby


Informace č.3 - 30.8.2018

Informace č.2 - 10.5.2018

Pracovní úseky na místních komunikacích od 9.4.2018 do 31.7.2018

Informace č.1-2018 ze dne 6. 4.2018

Stavební povolení kanalizace a čov, nakládání s povrchovými vodami